Grad Bingo Friday, November 29th 7pm Whitemouth Community Hall